Personvernerklæring for jegerprøven

1. Behandlingsansvarlig
Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler om deg, er Miljødirektoratets direktør.


2. Regulering av Miljødirektoratets behandling av personopplysninger

Personvern er viktig både for deg som bruker og for oss i Miljødirektoratet. Vi er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern.

Miljødirektoratet er underlagt personopplysningsloven og personvernforordningen (General Data Protection Regulation 2016/679) ved vår behandling av personopplysninger.

Vi vil i hovedsak innhente personopplysningene som registreres direkte fra deg som bruker. Ved innsamling av opplysninger fra tredjepart, for eksempel fra Folkeregisteret, vil du bli varslet, med mindre innsamlingen er lovbestemt, varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig eller det er på det rene at du allerede kjenner til den informasjon varslet vil inneholde.

Dersom vi ønsker å innhente opplysninger fra deg som ikke er nødvendige for ivaretakelse av avtaleforholdet som oppstår ved at du registrerer deg som bruker av våre tjenester, vil vi først informere deg om at det er frivillig å gi fra seg opplysningene og hva opplysningene vil bli brukt til.


3. Derfor behandler vi personopplysninger om deg

Formålet med Miljødirektoratets behandling av personopplysninger er i første rekke for å ivareta våre forvaltningsoppgaver innenfor områdene klima, naturmangfold, friluftsliv og forurensning.

Vi behandler personopplysninger i den grad lovgivningen pålegger eller gir oss adgang til slik behandling.

Vi behandler angitte personopplysninger til følgende formål:

  • Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Her behandles navn, telefonnummer, epostadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.

  • Personopplysninger som jegerprøvekandidaten har registrert brukes for å gjennomføre jegerprøveeksamen, og opplysningene oversendelse til Jegerregisteret for registrering etter gjennomført eksamen. Personopplysninger om prøveleder ved eksamen oversendes også til Jegerregisteret.

  • Opplysninger om betaling av eksamensgebyret lagres i betalingsløsningen hos Nets og overføres til Miljødirektoratets økonomisystem. Opplysningene lagres i eksamenssystemet i 3 år.

  • Opplysninger om kandidater som har deltatt på jegerprøvekurs oversendes til studieforbundene i elektronisk kursrapport.

  • Personopplysninger om instruktør, prøveleder og kommuneansvarlig brukes til å administrere jegerprøvekurs og jegerprøveeksamen. Opplysninger om instruktør kommer fra Jegerregisteret.

  • Etter endt eksamen for instruktører sendes personopplysninger om prøveleder og person som har gjennomført eksamen til Jegerregisteret for registrering.


4. Bruk av informasjonskapsler (cookies)
For å utvikle og analysere bruksmønsteret, bruker Miljødirektoratet.no informasjonskapsler (cookies). Informasjonskapsler er små tekstfiler som dette nettstedet lagrer på datamaskinen til brukeren.

Våre nettjenester benytter seg av informasjonskapsler som gjør at nettsiden husker tidligere brukerinnstillinger gjort på siden. Informasjonskapsler gir oss også statistikk. Vi bruker statistikken som grunnlag for kunne å gjøre nettsidene våre bedre.

Vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig eller som vil kunne krenke personvernet.

Du kan avvise bruken av informasjonskapsler ved å justere innstillingene i nettleseren din. Vær oppmerksom på at om du gjør dette, kan det hende at du ikke får brukt all funksjonalitet på nettsidene.

Slik administrer du informasjonskapsler (Nettvett)5. Utlevering av personopplysninger
Personopplysninger om deg vil bli utlevert til offentlige myndigheter og andre utenforstående når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett.

Utlevering vil også kunne skje til andre parter, så langt dette er nødvendig for å gjennomføre våre forvaltningsoppgaver som involverer deg, på en sikker måte. Overføring av personopplysninger til våre databehandlere anses ikke som utlevering.

Miljødirektoratet er omfattet av offentleglova, som innebærer at våre saksdokumenter, journaler og lignende som hovedregel er åpne for innsyn. Det kan videre kreves innsyn i sammenstillinger av opplysninger som er elektronisk lagret når dette kan gjøres med enkle fremgangsmåter.

Miljødirektoratet vil utlevere dokument og sammenstillinger i samsvar med offentleglova når det kreves innsyn, unntatt når dokument, journal eller sammenstilling inneholder opplysninger som er taushetsbelagt etter lov eller forskrift eller bør unntas for offentligheten med hjemmel i offentleglova.

I slike tilfeller vil Miljødirektoratet vurdere om det kan gis delvis innsyn i opplysningene, jamfør plikten til å vurdere meroffentlighet. Taushetsbelagte opplysninger vil ikke bli utlevert.


6. Overføring av personopplysninger til utlandet

Vi utleverer ikke personopplysninger til land utenfor EU-/EØS-området.


7. Slik beskytter vi dine opplysninger

Beskyttelse av dine personopplysninger er en høyt prioritert oppgave for oss. Vi arbeider kontinuerlig for å beskytte personopplysninger og annen konfidensiell informasjon.

Sikkerhetsarbeid omfatter både fysiske, tekniske og administrative tiltak, herunder beskyttelse av personell, informasjon, IT-infrastruktur, internt og offentlig nett, samt kontorbygninger og tekniske fasiliteter.

Sikkerhetsarbeidet innebærer også at vi jevnlig gjennomgår ulike faktorer som risikoeksponering, tilgjengelig teknologi, forretningsbehov og lovkrav. Dette sørger for at vi til enhver tid har tilstrekkelige sikkerhetstiltak, slik at vi eksempelvis kan forhindre at personopplysninger kommer på avveie.


8. Bruk av databehandlere

Miljødirektoratet bruker i enkelte tilfeller eksterne databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller inngår vi avtaler med databehandler for å sikre at behandlingen av opplysningene er i samsvar med personvernregelverket og våre krav til behandling av personopplysninger.

Bruken av databehandlere er ikke å regne som en utlevering av personopplysninger.


9. Lagringstid

Vi sletter eller anonymiserer personopplysninger om deg når formålet med den enkelte behandling av oppfylt, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lovgivningen.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke, slettes hvis du trekker ditt samtykke.


10. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, korrigering eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet.

Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene hos Datatilsynet.

Du kan ved henvendelse til oss kreve innsyn i registrerte personopplysninger, beskrivelse av hvilke typer opplysninger som behandles og nærmere informasjon om vår behandling av opplysningene.

For å benytte deg av dine rettigheter, sender du henvendelse per e-post til Miljødirektoratets personvernombud. Vi svarer på din henvendelse til oss så fort som mulig, senest innen 30 dager.

For å kunne besvare din henvendelse, ber vi deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi kan besvare din henvendelse. Dette gjør vi for å være sikre på at vi bare gir tilgang til dine personopplysninger til deg og ikke til andre som utgir seg for å være deg.


11. Klager

Eventuelle klager på Miljødirektoratets behandling av personopplysninger om deg, kan rettes til Datatilsynet.


12. Endringer

Hvis vi endrer på våre tjenester eller det skjer endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre at vi må endre informasjonen du har fått her.

Oppdatert informasjon vil alltid finnes lett tilgjengelig på denne nettsiden.


Last ned personvernerklæringen som PDF her: 
https://www.jegerproveeksamen.no/wp-content/uploads/2022/12/Personvernerklaering-jegeproven.pdf 

Hopp rett ned til innholdet